Stilbite from Germany - miniature

€7.50

Stilbite from the Erzgebirge, Saxony, Germany
6 cm x 4.5 cm
84 gram