Stilbite from Norway – miniature

€15.00

Stilbite from Hotvedtskogen, Fokserød, Norway
6 cm x 3.5 cm
46 gram