Boytryoidal hematite var. glaskopf from Germany – small cabinet size

€20.00

Botryoidal hematite var. glaskopf from Netzberg, Ilfeld, Germany
7 cm x 6 cm x 5 cm
307 gram